ข่าวสาร

With over 30,000 units of VisiPro installed in Thailand,

กว่า 3,000 ยูนิตของ VisiPro หรืออุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของเสาชั้นวางถูกติดตั้งให้แก่ลูกค้าทางตะวันออกของกรุงเทพฯ VisiPro โดย Tellus Systems Limited ถูกออกแบบให้รองรับและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชนหรือกระแทกของตัวเสา เพื่อลดความเสียหายของตัวชั้นวาง รวมไปถึงสร้างความปลอดภัยในการใช้งานให้แก่ผู้ที่ใช้งานด้วย


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tellus.co.th/en/products/visipro/

All search results