บทความ

การติดตั้ง multilevel mezzanine floor complex

เทลอัส ซิสเต็มส์ ได้ดำเนินการติดตั้ง multi level ชั้นลอย จำนวน 11,700 ตารางเมตร ให้แก่ Thai convenient store chain เป็นเวลา 14 วัน

ท้ายที่สุด การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี ตามกำหนการที่วางไว้ซึ่งลูกค้าชื่นชอบการติดตั้งของเรา

ชั้นลอย
ชั้นลอย

All search results